Fallout Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf
Bridge Road,
Llandaff North,
Cardiff
CF14 2JL
Ffn / Tel: 029 2033 3090
Ffacs / Fax: 029 2033 3091
E-bost / Email: 
Lleoliad / Location
Search Web Pages
Menu
Cartref :: Home
Dyddiadau Pwysig :: Important Dates
Ebost Office 365
Ardal Disgyblion a Staff
Cysylltiadau Cyflym :: Quick Links
Moodle 2
Hanes :: History
Grwpiau Blynyddoedd :: Year Groups
Pontio Bl.6 :: Yr.6 Transition
Chweched :: Sixth Form
Dewisiadau Bl 9 ::Year 9 Choices
Adrannau :: Departments
C.Rh.A :: PTA
Profiad Gwaith :: Work Experience
Dug Caeredin :: Duke of Edinburgh
Urdd
Chwaraeon :: Sports Activities
Oriel :: Gallery
Oriel Gelf :: Art Gallery
Gyrfaoedd :: Careers
Cynllyn Gwariant :: GAD
Elusennau :: Charities

Log In
Username

Password

Remember MeHanes Glantaf :: Glantaf History
hj

Hanes Glantaf

Agorwyd Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf ym Medi 1978 â chant namyn un o ddisgyblion ar y gofrestr. Prifathro cynta’r ysgol oedd Mr J.E. Malcolm Thomas ac roedd tîm o ryw ddeg o athrawon yn ei gynorthwyo, - rhai ohonynt yn rhannu eu hamser rhwng yr ysgol Gymraeg a'r ysgol Saesneg ar yr un safle. Dim ond un athrawes o'r tîm gwreiddiol, Mrs Brenda Goodfellow (nee Thomas) sydd yn dal i ddysgu yn yr ysgol.

Datblygodd yr ysgol a gwelwyd cynnydd mawr yn nifer y disgyblion ac ym Medi 1986 symudwyd yr ysgol isaf i safle hen Ysgol Uwchradd Cantonian yn Y Tyllgoed. Yma y bu Mrs Marian Wynne wrth y llyw yn gofalu am ddisgyblion blynyddoedd 7 ac 8 am ddeuddeng mlynedd. Datblygiad pwysig yn ystod y cyfnod hwn oedd sefydlu Uned Arbennig yn yr ysgol a chroesawu tri bachgen o Ysgol Coed y Gof atom. Ym Medi 1998 daeth newid pellach a gwelwyd yr ysgol gyfan yn ôl unwaith eto ar un safle ar lannau'r Taf yn Ystum Taf. Sefydlwyd Ysgol Plasmawr ar safle'r ysgol isaf a throsglwyddodd nifer o ddisgyblion blynyddoedd 8 a 9 i'r ysgol honno.

Yn Haf 1995 ymddeolodd Mr Malcolm Thomas fel prifathro a daeth Mr Huw Thomas atom o Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. Yn ystod y cyfnod hwn gwelwyd ehangu o safbwynt yr adeilad ac agorwyd bloc gwyddoniaeth newydd ac yn ddiweddarach adran newydd ar gyfer y celfyddydau mynegiannol.

Yn Haf 2003 ymddeolodd Mr Huw Thomas fel prifathro a phenodwyd Mrs Rhiannon Lloyd ein pennaeth presennol i lenwi’r swydd.
Rydym wedi tyfu a datblygu dros y blynyddoedd ac erbyn hyn mae 1,150 o ddisgyblion yma a thros 80 o athrawon. Rydym ar fin dathlu’n pen-blwydd yn 30 oed a’r ysgol yn mynd o nerth i nerth!

sch

Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf was opened in September 1978 with 99 pupils on roll. Mr J.E. Malcolm Thomas, its first headmaster was assisted by a team of 10 teachers who divided their time between the new Welsh school and its English counterpart on the same site. Only one of this early team, Mrs Brenda Goodfellow (nee Thomas), is still at Glantaf

The school increased in numbers to such an extent that in September 1986 the lower school was moved to the old Cantonian High School site at Waterhall, Fairwater. Mrs Marian Wynne took the reigns here, caring for year 7 and 8 pupils for 12 years. One important development during this period was the establishment of a Special Unit in the school and three boys from Ysgol Coed y Gof were welcomed in. Yet another change occurred in 1998, and the school transferred back to the main site on the banks of the Taff in Llandaff North, as Ysgol Gyfun Gymrag Plasmawr was opened at the lower school site receiving a number of pupils from years 7 and 8.

In the summer of 1995 Mr Malcom Thomas retired and Mr Huw Thomas joined us from Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. During this era, the buildings were expanded, a new science block and, later a performing arts section being added.

Mr Huw Thomas retired in the summer of 2003 and Mrs Rhiannon Lloyd was appointed as the school’s present headmistress.

Glantaf has grown and developed over the years; by now there are 1,150 pupils and over 80 staff. We are about to celebrate our 30th anniversary and are going from strength to strength!Created on 19/09/2010 12:49 PM by nick
Updated on 19/09/2010 02:56 PM by nick
 Printable Version

Recently Added Documents
Name: Adnoddau
Updated: 19/07/2016 11:54 AM
Name: Math10
Updated: 15/07/2016 12:20 PM
Name: Parentpay
Updated: 03/03/2016 12:27 PM
Name: Cwis
Updated: 17/09/2015 08:40 AM
Name: Llythyr setio gwyddoniaeth
Updated: 07/09/2015 07:41 AM
Name: Profion Cenedlaethol :: National Tests
Updated: 23/04/2015 08:54 AM
Name: Ffug Arholiadau Bl. 11 :: Year 11 Mock Exams
Updated: 09/02/2015 09:53 AM